Kto má dnes meniny?

Dnes má meniny:
,
zajtra má meniny:
.

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

Všeobecné ustanovenie

 

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe prostredníctvom internetovej stránky www.1kupelna-shop.sk, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť ALBA DESIGN, s.r.o., so sídlom Starohájska 3, 851 02 Bratislava, IČO: 35 959 347, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 37913/B.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi poskytovateľom ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa,

zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, všetko v platnom znení.

V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Vymedzenie pojmov

 

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

 

Prevádzkovateľ je len sprostredkovateľom, ktorý obstaráva pre poskytovateľa uzavretie zmlúv prostredníctvom internetovej stránky www.1kupelna-shop.sk za individuálne dohodnutých podmienok.

 

Poskytovateľ - dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Poskytovateľ je osoba, ktorá uzatvára zmluvy prostredníctvom internetovej stránky www.1kupelna-shop.sk.

 

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.1kupelna-shop.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Kúpiť", vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (email, v prípade kúpy tovaru doručovaciu adresu), zvolí si počet produktov (prípadne spresní parametre produktu) a vyberie spôsob platby.

Objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.1kupelna-shop.sk sú záväzné.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky prevádzkovateľom. Toto prijatie prevádzkovateľ bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

 

Ceny

 

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

 

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť.

 

Zrušenie objednávky

 

Kupujúci môže objednávku zrušiť prostredníctvom emailu obchod@1kupelna-shop.sk alebo telefónneho čísla 0911270946 do 24 hodín od potvrdenia objednávky.

 

Platobné podmienky

 

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí prevádzkovateľovi a to buď:

na dobierku - priamo kuriérovi prepravnej spoločnosti

bankovým prevodom na účet TATRA BANKA, a.s. č.ú. 2621765455/1100.

platobnou kartou

 

Dodacie podmienky

 

Podmienky dodania, termín dodania a výška poštovného sú vždy uvedené u konkrétnych produktov ponúkaných poskytovateľmi na internetovej stránke www.1kupelna-shop.sk.

 

Záruka

 

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom, vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je poskytovateľ (predávajúci) povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 

Zhoda s kúpnou zmluvou

 

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

 

Reklamácia a jej uplatnenie

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniťvadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívaťako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci povinný po skončení opravy vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Reklamáciu uplatňuje kupujúci na adrese sídla poskytovateľa alebo adrese určenej prevádzkarne, ktorá je vždy uvedená v prezentácii u jednotlivých produktov ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky www.1kupelna-shop.sk a taktiež uvedená v potvrdzovacom emaile s poukazom.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu sídla poskytovateľa alebo adresu určenej prevádzkarne, ktorá je vždy uvedená u jednotlivých produktov ponúkaných prostredníctvom internetovej stránky www.1kupelna-shop.sk a taktiež

uvedená v potvrdzovacom emaile s poukazom.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,

e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,

f) lotérie a iné podobné hry.

V prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote podľa týchto obchodných podmienok, kúpna zmluva sa ruší a zanikajú všetky z nej vyplývajúce práva a povinnosti.

 

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

 

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe

objednávky kupujúceho www.1kupelna-shop.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po

kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením

z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške 10 EUR.

 

Ochrana osobných údajov

 

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu prevádzkovateľa. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria poskytovateľ danej prezentácie a externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, prípadne doručenia tovaru kupujúcemu.

Kupujúci súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho email informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, súťažiach apod. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať na mail obchod@1kupelna-shop.sk.

 

Orgán dozoru

 

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5 820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č. : 02/ 58272172-3 02/ 58272104 fax. č.: 02/58272107, ba@soi.sk.

 

Záverečné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.1kupelna-shop.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.04.2012.